ร่วมเป็นคู่ค้ากับ ทรัพย์ธัญญนันท์ ดีอย่างไร?

1. มั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่อง : มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา  เรามีแผนพัฒนาและขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทุกปี

2. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ : เรามีคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมประสบความสำเร็จด้วยกันเป็นจำนวนมาก เสมือนเครื่องยืนยันในจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจของเรา สร้างความเชื่อมั่นให้มีต่อกัน และเกิดเป็นความมั่นคงสำคัญทางธุรกิจ ที่ทำให้เรา คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยกันทุกครั้ง

3. มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง : เราเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของเทคโนโลยีระบบ การวางแผนทรัพยากรขององค์กรระดับโลก ทั้งยังประกอบด้วยบุคลากรผู้บริหารและพนักงานที่มีความสามารถมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างไม่หยุดยั้ง

ขั้นตอนการเสนอขายสินค้า / ร่วมเป็นคู่ค้ากับเรา

1. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน (ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณากรณีข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วน)
2. เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการเข้าเสนอสินค้าของท่าน
3. กรุณาเตรียมเอกสารตามที่ระบุข้างล่างให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาของท่าน

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอสินค้า

1. หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน 1 ชุด
2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) 1 ชุด
3. แคตตาล๊อคสินค้า 1 ชุด
4. เอกสาร Price List, ส่วนลด, โปรโมชั่นพิเศษ 1 ชุด
4. ตัวอย่างสินค้าที่จะเสนอขาย

คลิกดาว์โหลดใบเสนอราคาที่นี่

ส่งใบเสนอราคาได้ที่อีเมลนี้ subtanyanan517@gmail.com จะมีฝ่ายจัดซื้อติดต่อกับ